Illinois UV Forecast

High6.7Chicago

High UV, 6.7

Very high8.1Peoria

Very high UV, 8.1

Very high8.1Belleville

Very high UV, 8.1

High6.9Champaign

High UV, 6.9

Very high8.2Carbondale

Very high UV, 8.2

High7.7Rockford

High UV, 7.7