McHenry County UV Forecast

Very high9.1McHenry

Very high UV, 9.1

Very high9.1Woodstock

Very high UV, 9.1

Very high9.1Harvard

Very high UV, 9.1

Very high9.8Crystal Lake

Very high UV, 9.8

High7Spring Grove

High UV, 7

Very high9.8Marengo

Very high UV, 9.8