Sangamon County UV Forecast

Very high9.7Springfield

Very high UV, 9.7

Very high9.9Chatham

Very high UV, 9.9

Very high9.9Auburn

Very high UV, 9.9

Very high9.7Sherman

Very high UV, 9.7