Wisconsin UV Forecast

High6.6Green Bay

High UV, 6.6

High6.1Milwaukee

High UV, 6.1

High6.5Appleton

High UV, 6.5

High6Wausau

High UV, 6

High6.4Eau Claire

High UV, 6.4

High7.1La Crosse

High UV, 7.1

High6.9Madison

High UV, 6.9