Wisconsin UV Forecast

High6.7Green Bay

High UV, 6.7

High7.4Milwaukee

High UV, 7.4

High6.6Appleton

High UV, 6.6

High6.4Wausau

High UV, 6.4

High6.8Eau Claire

High UV, 6.8

High7.1La Crosse

High UV, 7.1

High7.6Madison

High UV, 7.6