Grant County UV Forecast

High7.5Ephrata

High UV, 7.5

High7.8Quincy

High UV, 7.8

High7.6Moses Lake

High UV, 7.6

High7.5Coulee City

High UV, 7.5

High7.6Royal City

High UV, 7.6