Utah UV Forecast

Very high8.1Salt Lake City

Very high UV, 8.1

Very high8.5St George

Very high UV, 8.5

Very high8.1Ogden

Very high UV, 8.1

Very high8.1Logan

Very high UV, 8.1

Very high8.8Price

Very high UV, 8.8

Very high8.6Provo

Very high UV, 8.6

Very high8.7Blanding

Very high UV, 8.7