Utah UV Forecast

Very high8.7Salt Lake City

Very high UV, 8.7

Very high9.4St George

Very high UV, 9.4

Very high8.7Ogden

Very high UV, 8.7

Very high8.6Logan

Very high UV, 8.6

Very high9.9Price

Very high UV, 9.9

Very high9.5Provo

Very high UV, 9.5

Very high10.1Blanding

Very high UV, 10.1