Utah UV Forecast

Moderate3.6Salt Lake City

Moderate UV, 3.6

Moderate4.5St George

Moderate UV, 4.5

Moderate3.6Ogden

Moderate UV, 3.6

Moderate3.5Logan

Moderate UV, 3.5

Moderate4.1Price

Moderate UV, 4.1

Moderate3.9Provo

Moderate UV, 3.9

Moderate4.6Blanding

Moderate UV, 4.6