Utah UV Forecast

Moderate4.1Salt Lake City

Moderate UV, 4.1

Moderate4.9St George

Moderate UV, 4.9

Moderate4.1Ogden

Moderate UV, 4.1

Moderate4.1Logan

Moderate UV, 4.1

Moderate4.4Price

Moderate UV, 4.4

Moderate4.3Provo

Moderate UV, 4.3

Moderate4.8Blanding

Moderate UV, 4.8