Utah UV Forecast

Very high9.8Salt Lake City

Very high UV, 9.8

Very high10.7St George

Very high UV, 10.7

Very high9.8Ogden

Very high UV, 9.8

Very high8.5Logan

Very high UV, 8.5

Very high9.6Price

Very high UV, 9.6

Very high10.4Provo

Very high UV, 10.4

Very high10.9Blanding

Very high UV, 10.9