Utah UV Forecast

Very high9.3Salt Lake City

Very high UV, 9.3

Very high8.7St George

Very high UV, 8.7

Very high9.3Ogden

Very high UV, 9.3

Very high8.6Logan

Very high UV, 8.6

Very high10.4Price

Very high UV, 10.4

Very high10.1Provo

Very high UV, 10.1

Very high10.9Blanding

Very high UV, 10.9