South Dakota UV Forecast

High7.4Pierre

High UV, 7.4

High7.5Sioux Falls

High UV, 7.5

High7.3Watertown

High UV, 7.3

High7.1Aberdeen

High UV, 7.1

High7.8Rapid City

High UV, 7.8