Northampton County UV Forecast

High7.5Bethlehem

High UV, 7.5

High7.5Northampton

High UV, 7.5

High7.5Nazareth

High UV, 7.5

High7.5Bangor

High UV, 7.5

High7.4Easton

High UV, 7.4