Payne County UV Forecast

Very high9.2Stillwater

Very high UV, 9.2

Very high9.2Cushing

Very high UV, 9.2

Very high9.2Perkins

Very high UV, 9.2

Very high9.3Yale

Very high UV, 9.3