Putnam County UV Forecast

High6.9Carmel

High UV, 6.9

High6.9Brewster

High UV, 6.9

High6.9Mahopac

High UV, 6.9

High6.9Putnam Lake

High UV, 6.9

High6.9Patterson

High UV, 6.9

High6.8Cold Spring

High UV, 6.8

High6.8Putnam Valley

High UV, 6.8