Nevada UV Forecast

Extreme11.2Reno

Extreme UV, 11.2

Very high10.4Las Vegas

Very high UV, 10.4

Very high9.3Elko

Very high UV, 9.3

Very high10.6Round Mountain

Very high UV, 10.6