Alexander County UV Forecast

Moderate5.9Taylorsville

Moderate UV, 5.9

Moderate5.9Hiddenite

Moderate UV, 5.9

High6.2Bethlehem

High UV, 6.2