York County UV Forecast

Low2.1Biddeford

Low UV, 2.1

Low2.2Sanford

Low UV, 2.2

Low2.2Limerick

Low UV, 2.2

Low1.9York

Low UV, 1.9