Windham County UV Forecast

Very high8.6Putnam

Very high UV, 8.6

Very high8.6Killingly

Very high UV, 8.6

Very high8.7Plainfield

Very high UV, 8.7

Very high8.6Woodstock

Very high UV, 8.6

Very high8.6Thompson

Very high UV, 8.6

Very high8.7Willimantic

Very high UV, 8.7