Luzerne County UV Forecast

High7.7Back Mountain

High UV, 7.7

High7.7Mountain Top

High UV, 7.7

High7.7Wilkes-Barre

High UV, 7.7

High7.7Pittston

High UV, 7.7

High7.7Sweet Valley

High UV, 7.7

High7.7Hazleton

High UV, 7.7