Luzerne County UV Forecast

High7.69Back Mountain

High UV, 7.69

High7.88Mountain Top

High UV, 7.88

High7.88Wilkes-Barre

High UV, 7.88

High7.69Pittston

High UV, 7.69

High7.69Sweet Valley

High UV, 7.69

High7.88Hazleton

High UV, 7.88