New Jersey UV Forecast

High7.5Trenton

High UV, 7.5

Very high8.1Newark

Very high UV, 8.1

Very high8.1Brick

Very high UV, 8.1

Very high8.1Vineland

Very high UV, 8.1

High6.8Atlantic City

High UV, 6.8