Wisconsin UV Forecast

High6.9Green Bay

High UV, 6.9

High7.2Milwaukee

High UV, 7.2

High7Appleton

High UV, 7

High7Wausau

High UV, 7

High7Eau Claire

High UV, 7

High7.2La Crosse

High UV, 7.2

High7.3Madison

High UV, 7.3