Wisconsin UV Forecast

High6.57Green Bay

High UV, 6.57

High7.42Milwaukee

High UV, 7.42

High7.09Appleton

High UV, 7.09

High6.83Wausau

High UV, 6.83

High6.9Eau Claire

High UV, 6.9

High7.25La Crosse

High UV, 7.25

High7.11Madison

High UV, 7.11