Utah UV Forecast

Very high10.7Salt Lake City

Very high UV, 10.7

Very high10.9St George

Very high UV, 10.9

Very high10.7Ogden

Very high UV, 10.7

Very high10.8Logan

Very high UV, 10.8

Very high10.1Price

Very high UV, 10.1

Extreme11.3Provo

Extreme UV, 11.3

Very high10.1Blanding

Very high UV, 10.1