Utah UV Forecast

Moderate5.2Salt Lake City

Moderate UV, 5.2

Moderate5.6St George

Moderate UV, 5.6

Moderate5.2Ogden

Moderate UV, 5.2

Moderate4.4Logan

Moderate UV, 4.4

Moderate5.9Price

Moderate UV, 5.9

Moderate5Provo

Moderate UV, 5

Moderate5.1Blanding

Moderate UV, 5.1