Utah UV Forecast

Moderate4.01Salt Lake City

Moderate UV, 4.01

Moderate5.84St George

Moderate UV, 5.84

Moderate4.01Ogden

Moderate UV, 4.01

Moderate3.53Logan

Moderate UV, 3.53

Low0Price

Low UV, 0

Moderate3.13Provo

Moderate UV, 3.13

High5.96Blanding

High UV, 5.96