Utah UV Forecast

High6.97Salt Lake City

High UV, 6.97

Very high8.22St George

Very high UV, 8.22

High6.97Ogden

High UV, 6.97

High6.44Logan

High UV, 6.44

Very high7.92Price

Very high UV, 7.92

Very high8.18Provo

Very high UV, 8.18

Very high9.58Blanding

Very high UV, 9.58