Utah UV Forecast

Very high8.01Salt Lake City

Very high UV, 8.01

Very high8.35St George

Very high UV, 8.35

Very high8.01Ogden

Very high UV, 8.01

Very high8.08Logan

Very high UV, 8.08

Very high8.37Price

Very high UV, 8.37

Very high8.01Provo

Very high UV, 8.01

Very high8.56Blanding

Very high UV, 8.56