Northampton County UV Forecast

High6.2Bethlehem

High UV, 6.2

High6.2Northampton

High UV, 6.2

High6.2Nazareth

High UV, 6.2

High6.2Bangor

High UV, 6.2

High6.2Easton

High UV, 6.2