New York County UV Forecast

High7.7Manhattan

High UV, 7.7

High7.7Midtown

High UV, 7.7

High7.8New York

High UV, 7.8

High7.7Upper Manhattan

High UV, 7.7

High7.7Hudson Heights

High UV, 7.7