Illinois UV Forecast

High7.5Chicago

High UV, 7.5

Very high8.46Peoria

Very high UV, 8.46

Very high9.82Belleville

Very high UV, 9.82

Very high8.98Champaign

Very high UV, 8.98

Very high9.3Carbondale

Very high UV, 9.3

High7.44Rockford

High UV, 7.44