Illinois UV Forecast

High7.4Chicago

High UV, 7.4

Very high8Peoria

Very high UV, 8

Very high8.5Belleville

Very high UV, 8.5

Very high8Champaign

Very high UV, 8

Very high8.7Carbondale

Very high UV, 8.7

High7.4Rockford

High UV, 7.4